Pomoc 24 / 7
Rejestracja firmy w 100% online
Oficjalny agent w 50 stanach USA

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - polityka AML

MisterCompanies.com przywiązuje największą wagę do walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, zarówno w jej ramach, jak iw ramach wspieranych projektów.

MisterCompanies.com zobowiązuje się do wykonywania swojego zawodu w sposób obiektywny, uczciwy i bezstronny, zapewniając prymat interesów firmy, klientów i integralność rynku. To zobowiązanie do przestrzegania rygorystycznych standardów etycznych i etycznych ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w różnych jurysdykcjach, w których działa MisterCompanies.com, ale także uzyskanie i utrzymanie w dłuższej perspektywie zaufania jej klientów, udziałowców, pracowników i partnerów.

Karta Postępowania Zawodowego i Etyki MisterCompanies.com (zwana dalej „Kartą”) nie ma na celu wyczerpującego i szczegółowego wymienienia wszystkich zasad dobrego postępowania regulujących działalność firmy MisterCompanies.com oraz jej pracowników w różnych krajach, w których działa MisterCompanies.com . Jego celem jest raczej ustanowienie pewnych przewodnich zasad i reguł mających na celu zapewnienie, że pracownicy mają wspólną wizję standardów etycznych właściwych dla MisterCompanies.com i wykonują swój zawód zgodnie z tymi standardami. Ma na celu utrwalenie wewnętrznej i zewnętrznej wiarygodności profesjonalizmu pracowników MisterCompanies.com.

Od wszystkich pracowników MisterCompanies.com (w tym pracujących w ramach oddelegowania lub programu oddelegowania) oczekuje się skrupulatnego i bez presji stosowania zasad i procedur zawartych w niniejszej Karcie, codziennego wykonywania swoich obowiązków, z pełną odpowiedzialnością, uczciwością i starannością.

Pranie pieniędzy / finansowanie terroryzmu

Biorąc pod uwagę charakter działalności MisterCompanies.com, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu stanowią szczególne i znaczące ryzyko z prawnego punktu widzenia oraz dla utrzymania jej reputacji. Zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy obowiązującymi w krajach, w których działa MisterCompanies.com, ma ogromne znaczenie. Dlatego MisterCompanies.com opracował program obejmujący:

 • odpowiednie wewnętrzne procedury i kontrole (środki należytej staranności);
 • program szkoleniowy przy zatrudnianiu personelu i na bieżąco.

Środki czujności:

Wiedza klienta (KYC - Know Your Client) implikuje obowiązki identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta, a także, w razie potrzeby, uprawnienia osób działających w jego imieniu, w celu: uzyskać pewność postępowania z legalnym i legalnym klientem:

 • W przypadku osoby fizycznej: poprzez przedstawienie ważnego urzędowego dokumentu zawierającego jego fotografię. Dane, które należy odnotować i zachować, to imię (imiona) - w tym nazwisko panieńskie zamężnych kobiet, imiona, data i miejsce urodzenia osoby (obywatelstwa), a także rodzaj, data i miejsce wydania oraz data ważności dokumentu oraz nazwa i jakość organu lub osoby, która wydała dokument oraz, w stosownych przypadkach, uwierzytelniła go;
 • W przypadku osoby prawnej, poprzez przekazanie oryginału lub kopii aktu lub oficjalnego rejestru wyciąg z datą krótszą niż trzy miesiące, z podaniem nazwy, formy prawnej, adresu siedziby tożsamość społeczna oraz tożsamość wymienionych partnerów i liderów społecznych.

Ponadto wymagane są również następujące informacje:

 • pełny adres
 • numery telefonów i / lub GSM
 • e-mail (s)
 • zawód (s)

Oraz następujące dokumenty:

 • Kopia certyfikowanego paszportu
 • Dowód adresu
 • Życiorys
 • Wyciąg z rachunków bankowych
 • Bankowy list referencyjny
 • Ewentualnie dodatkowe dokumenty tożsamości (dowód tożsamości, zezwolenie na
  prawo jazdy, zezwolenie na pobyt).

Ta lista nie jest wyczerpująca i w zależności od okoliczności można wziąć pod uwagę inne informacje.

MisterCompanies.com oczekuje od swoich klientów dostarczania prawidłowych i aktualnych informacji oraz jak najszybszego informowania ich o ewentualnych zmianach.

Środki, które należy zastosować w przypadku wątpliwości:

W przypadku podejrzenia prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu lub w przypadku wątpliwości co do prawdziwości lub trafności uzyskanych danych identyfikacyjnych MisterCompanies.com zobowiązuje się:

 • Nie wchodzić w relacje biznesowe ani dokonywać żadnych transakcji;
 • Położyć kres stosunkom biznesowym, bez potrzeby uzasadnienia.