Pomoc 24 / 7
Rejestracja firmy w 100% online
Oficjalny agent w 50 stanach USA

Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

 1. Cel i zakres

1.1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają na celu regulowanie stosunków handlowych między „ MisterCompanies.pl » operator handlowy: SUXYS LLC, Siedziba: 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958, e-mail: info@mistercompanies.com, telefon; +1 302 803 5842  (" MisterCompanies.com ») i jego klientów (" Klient "). Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych MisterCompanies.com zapewni Klientowi różne usługi, takie jak tworzenie spółek (" Społeczeństwo ”) i niektóre powiązane usługi dodatkowe („ Dodatkowe usługi "), a także pomoc w otwieraniu rachunków w bankach lub niebankowych dostawcach usług finansowych („ Otwieranie konta lub bankowość Wprowadzenie »).

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część każdej umowy zawartej między KLIENT et MisterCompanies.com podpisem cyfrowym formularza MisterCompanies.com , aby zostało podpisane online poprzez weryfikację zamówienia na platformie MisterCompanies.com lub na papierze (" Kontrakt "). Zawierając Umowę z MisterCompanies.com Klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. Cennik i wykaz usług dostępne są na stronach internetowych MisterCompanies.com .

1.3. Wszelkie inne ogólne warunki, które odbiegają od niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, są sprzeczne lub uzupełniają je, zostaną wyłączone z jakiejkolwiek Umowy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie między Klientem a MisterCompanies.com.

1.4. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi a jakąkolwiek Umową, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. W przypadku konfliktu możesz skontaktować się z naszym działem zarządzania konfliktami pod adresem: MisterCompanies.com

1.5. MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków Handlowych w dowolnym czasie ze skutkiem natychmiastowym. O tych zmianach Klient zostanie poinformowany powiadomieniem opublikowanym w dniu MisterCompanies.com . Zmiany zostaną uznane za zatwierdzone przez Klienta, chyba że: MisterCompanies.com otrzyma pisemny sprzeciw w tym zakresie w terminie czterech tygodni od dnia zawiadomienia.

 1. Treść i zakres usług

Założenie i zarządzanie firmą oraz usługi dodatkowe

2.1. MisterCompanies.com może świadczyć Klientowi usługę zakładania spółki, w jurysdykcjach wskazanych na liście opublikowanej na stronie internetowej MisterCompanies.com lub jej platformy (internet, aplikacja mobilna lub aplikacja na tablet, aplikacja IOS, aplikacja Android). MisterCompanies.com może również zorganizować, czy poprzez podmioty stowarzyszone, aby MisterCompanies.com lub osób trzecich, świadczenie Usług Dodatkowych, takich jak powołanie dyrektorów powierniczych, udziałowców powierniczych, internetowe konto handlowe, logo firmy, pieczęć firmy, pieczęć firmy, pełnomocnictwo, poświadczenie notarialne i apostille na dokumentach, wniosek o licencje, wniosek o zatwierdzenie, poszukiwanie lokali, poszukiwanie personelu, poszukiwanie partnerów i wszelkie inne usługi, które: MisterCompanies.com a KLIENT uzna za przydatne utworzenie lub założenie firmy klienta. Termin „spółki powiązane” oznacza, w odniesieniu do: MisterCompanies.com, spółką zależną lub holdingiem MisterCompanies.com lub jakikolwiek inny podmiot zależny tej spółki holdingowej, prawnicy, księgowi, prawnicy, notariusze i inni agenci MisterCompanies.com.

2.2. Wszystkie usługi dodatkowe będą świadczone na podstawie specjalnej umowy między Klientem a odpowiednim dostawcą usług dodatkowych, z wyjątkiem pieczęci, pieczęci i logo, poświadczonych notarialnie poświadczeń i apostille. 

2.3. Rejestracja pakietu firmowego obejmuje: 4 udziałowców, 2 dyrektorów, dodatkowych udziałowców lub dyrektorów, którzy będą musieli wystawić fakturę za rejestrację w zależności od jurysdykcji.

Konto bankowe i bank Wprowadzenie i portfel 

2.3. MisterCompanies.com na życzenie może asystować Klientowi w związku z wprowadzeniem bankowym lub finansowym, otwarciem rachunku w banku, instytucji płatniczej, instytucji finansowej lub dostawcy usług pozabankowych, dostawcy portfela, („ Bank lub instytucja ”). W tym kontekście, MisterCompanies.com może zaoferować Klientowi wykaz lokali, ale to Klient jest odpowiedzialny za wybór lokalu pod warunkiem akceptacji założenia i zgodności Klienta i jego firmy, spółki zależnej, oddziału, biura prokuratury (Dobra pozycja, Działalność, Wsparcie, pomieszczenia…). Klient może wybrać placówkę z listy placówek dostarczonej przez MisterCompanies.com lub placówki trzeciej (tylko na żądanie i bez gwarancji, że placówka akceptuje otwarcie konta firmowego klienta) w ramach limitu dwóch próśb i odmów ze strony klienta i/lub banków i/lub placówek). Pomyślne wdrożenie usług dodatkowych, takich jak karty kredytowe, książeczki czekowe czy dostęp do bankowości internetowej, nie jest gwarantowane i jest oferowane bez gwarancji. Usługa może być wykorzystywana wyłącznie do celów prawnych określonych przez obowiązujące prawo, a klient zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich informacji dotyczących jego działalności i pochodzenia jego funduszy oraz wszelkich innych pytań lub informacji wymaganych przez zakład lub MisterCompanies.com.

2.4 SUXYS LLC i MisterCompanies.com nie oferuje żadnej usługi Portfela ani E-portfela, usługi Portfela lub E-portfela dostępne na stronie internetowej www.FiduLink.com i/lub subdomenach i innych domenach marki są usługą firmy SUXYS International Limited. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie może w żadnych okolicznościach i w jakikolwiek sposób się sprzeciwiać MisterCompanies.com lub SUXYS LLC w odniesieniu do linku do rejestracji i logowania na stronie internetowej MisterCompanies.com. Klient rozładowuje MisterCompanies.com oraz SUXYS LLC ze wszystkich postępowań w przypadku sporu z zakładami lub innymi instytucjami finansowymi lub bankowymi, dla których uzyskała wstęp na wniosek swoich zakładów.

 1. Prawo do odmowy świadczenia usług

FMisterCompanies.com i lub SUXYS LLC zastrzega sobie prawo do odrzucenia całości lub części usług, które oferuje Klientowi bez podania przyczyny lub wyjaśnienia i nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za tę odmowę. Nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku odmowy świadczenia usług przez MisterCompanies.com. Jeśli odmówiono Ci usługi, możesz skontaktować się z naszym działem prawnym pod adresem: prawnik @MisterCompanies.com

 1. Porada prawna

Chociaż MisterCompanies.com stara się dostarczać prawdziwych i prawidłowych informacji o wszystkich swoich usługach, jurysdykcjach, formach prawnych spółek, podatkach i innych informacjach związanych z tworzeniem firmy, nie udziela porad ani informacji dotyczących (Opodatkowanie osób fizycznych, Podatkowa osoba prawna, Offshore Assembly , Onshore-Offshore Assembly, Zwolnienie podatkowe dla osób fizycznych i firm) Jako taki, klient akceptuje i oświadcza, że ​​nie otrzymał żadnej porady prawnej lub podatkowej od MisterCompanies.com  lub SUXYS LLC lub Agenci MisterCompanies.com Pomieszczenia (prawnicy, prawnicy, księgowi, agenci) lub inne instytucje lub osoby fizyczne lub prawne w związku z MisterCompanies.com lub SUXYS LLC. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że otrzyma wszelkie niezbędne porady prawne i podatkowe w związku z założeniem i funkcjonowaniem Spółki oraz upewnienie się, że działania nie naruszają prawa jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji. Klient akceptuje i zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego postępowania prawnego, podatkowego i administracyjnego swojej firmy. 

 1. Cele prawne

Klient gwarantuje, że nie wykorzysta żadnego z praw przyznanych w Umowie w celach niezgodnych z prawem, obscenicznych, niemoralnych lub zniesławiających i nie będzie dyskredytował MisterCompanies.com nie ma mowy. Klient nie może w żadnych okolicznościach używać ani kojarzyć nazwy MisterCompanies.com i agenci MisterCompanies.com , w całości lub w części, w celach komercyjnych. Jeśli dotyczy, MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do współpracy z dowolnym oficjalnym organem dochodzeniowym w przypadku zarzutu naruszenia wobec Klienta. 

 1. Pranie brudnych pieniędzy i należyta staranność

Klient zapewni MisterCompanies.com wszelkie informacje uznane przez tę ostatnią za niezbędne w celu zapewnienia, że ​​Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i należytej staranności. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie, że informacje dostarczone do: MisterCompanies.com są poprawne. Klient oświadcza również, że: MisterCompanies.com że towary lub fundusze wniesione do Firmy nie stanowią, bezpośrednio ani pośrednio, dochodów z przestępstwa lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności. W celu umożliwienia MisterCompanies.com w celu wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych Klient: MisterCompanies.com w pełni i szybko informowany o wszelkich zmianach dotyczących beneficjenta gospodarczego, udziałowców i dyrektorów spółki. Beneficjenci wskazani przez Klienta podpiszą fizycznie lub cyfrowo „formularz” lub „formularz elektroniczny” zgodnie z wymogami Umowy. Klient poinformuje MisterCompanies.com charakter działalności jego firmy bezzwłocznie i wszelkie zmiany będą podlegać uprzedniej pisemnej zgodzie MisterCompanies.com. Klient oraz udziałowcy i inni beneficjenci firmy muszą przeprowadzić weryfikację tożsamości w ciągu 30 dni od utworzenia firmy za pomocą rozwiązania www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite lub Lite + Certyfikat minimalny. Weryfikacja tożsamości jest obowiązkowa dla wszystkich użytkowników. Klient będzie musiał przeprowadzić weryfikację AML i KYC za pomocą rozwiązania www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com ) (Lite lub Lite + certyfikat Minimum). 

 1. Obowiązki klienta

Dostarczenie dokumentów potwierdzających w związku z należytą starannością może w szczególności, ale nie wyczerpująco, obejmować: uwierzytelnione oryginały dokumentów tożsamości, dowód adresu datowany na mniej niż 3 miesiące, bankowe listy referencyjne, uwierzytelnione oryginały dokumentów spółek, jak a także oryginały tłumaczeń przysięgłych, jeśli dotyczy, poświadczenie notarialne, apostille i inny certyfikat cyfrowy (IDST WORLD). Wszystkie certyfikaty muszą być sporządzone zgodnie z wymogami obowiązującej jurysdykcji i zgodnie z wszelkimi instrukcjami od MisterCompanies.com. Klient ma obowiązek przedłożenia dokumentów niezbędnych do dochowania należytej staranności przed rozpoczęciem świadczenia usług. MisterCompanies.com oraz jej agenci, prawnicy, księgowi, prawnicy, lokalni agenci.

 1. Opłaty i warunki płatności

Ogólnie

8.1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłat żądanych przez: MisterCompanies.com przy zamówieniu pakietu firmowego. Harmonogram opłat MisterCompanies.com pojawia się w cenniku opublikowanym na stronie internetowej MisterCompanies.com (MisterCompanies.com) i jej platformy. Oprócz kosztów wymienionych na stronie, Klient przyjmuje do wiadomości, że musi zwrócić wszystkie poniesione koszty, w tym między innymi koszty poniesione podczas zwołań lub udziału w posiedzeniach dyrektorów, wspólników lub sekretarzy, koszty zwołania lub udział w jakimkolwiek nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki, koszty związane z przygotowaniem jakiegokolwiek przekazania zawiadomienia lub oświadczenia oraz wszelkie inne podobne koszty. MisterCompanies.com rozpoczyna fazę realizacji dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty opłat. Wszystkie opłaty i prowizje płatne są w walucie wskazanej przez FIDULINK, dostępne waluty to GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (kurs wymiany oparty na walucie EUR) . Klient nie jest upoważniony do potrącania opłat i kosztów w przypadku reklamacji związanych z jakąkolwiek usługą, gwarancją lub odpowiedzialnością. Podobnie, niniejszym wyłącza się jakiekolwiek prawo do potrącenia ze strony Klienta. MisterCompanies.com regularnie aktualizuje kurs wymiany na swoich stronach internetowych oraz na różnych rynkach i w aplikacjach mobilnych.

8.2 Płatność w Bitcoin. MisterCompanies.com akceptuje płatności w bitcoinach z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptowaluty. MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Bitcoin.

8.3 Płatność w Ethereum. MisterCompanies.com akceptuje płatności w Ethereum z euro jako walutą wymiany. Klient akceptuje, że płatność może podlegać korekcie w przypadku nagłego spadku wartości kryptowaluty. MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do odmowy płatności w Ethereum.

8.4 Płatność w Western Union. MisterCompanies.com akceptuje płatności Western Union z euro jako walutą przelewu. Klient zgadza się ponieść koszty Western Union. MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do odmowy płatności przez Western Union. Dostępne tylko dla płatności Western Union (tryb przelewu z konta bankowego). 

8.5 Płatność w MoneyGram. MisterCompanies.com akceptuje płatności w MoneyGram przy użyciu euro jako waluty przelewu. Klient zgadza się ponieść koszty MoneyGram. MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do odmowy płatności przez MoneyGram. Dostępne tylko dla płatności MoneyGram (tryb przelewu konta bankowego). 

Założenie i zarządzanie firmą

8.2. Oprócz opłat rocznych Klient będzie musiał zapłacić MisterCompanies.com jednorazowa kwota umożliwiająca utworzenie Spółki („koszty założenia”). Opłaty rejestracyjne różnią się w zależności od jurysdykcji i obejmują podanie siedziby Spółki (adresu), zapewnienie przedstawiciela będącego rezydentem, a także wszystkich dokumentów, aby Spółka mogła być w pełni operacyjna od pierwszego dnia działalności. mianowicie: świadectwo rejestracji wydane przez lokalny rejestr; statusy ; uchwała dotycząca powołania dyrektora i podziału akcji oraz świadectwa (świadectwa) akcji.

Opłata roczna to opłata ryczałtowa, płatna corocznie przy rejestracji lub odnowieniu działalności Spółki. Obejmują one utrzymanie Spółki zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, jak również odnowienie siedziby, zarejestrowanego agenta i opłaty rządowe w danej jurysdykcji. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.

Klient jest dłużnikiem MisterCompanies.com wszelkie inne podatki, takie jak podatki rządowe, cła, podatki i inne płatności na rzecz osób trzecich, a także opłaty i odszkodowania z tytułu przeniesienia dyrektorów lub udziałowców powierników, w tym wypłaty i wszelkie uzasadnione wydatki z własnej kieszeni.

Klient uznaje prawo do: MisterCompanies.com do przeglądu rocznych opłat. O każdej zmianie struktury opłat Klient zostanie powiadomiony co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usług za okres, którego dotyczą opłaty. Klient może pokryć koszty z tytułu: MisterCompanies.com przy użyciu ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard wystawionej na ich nazwisko lub przelewem bankowym. Klienci, którzy wysyłają do MisterCompanies.com dane karty kredytowej (lub podobnego instrumentu) jako środka płatniczego akceptują to MisterCompanies.com obciążyć kartę kredytową pełną kwotą należnych opłat i/lub wydatków, podatków, ceł MisterCompanies.com w związku z usługą, a także wszelkimi innymi uzasadnionymi wydatkami lub wydatkami z własnej kieszeni. Klient akceptuje również, że MisterCompanies.com może zapisywać i wykorzystywać dane karty zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami oraz Polityką Prywatności.

WARUNKI SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI KARTĄ DEBETOWĄ LUB KREDYTOWĄ

8.3. Jeśli opłata roczna jest należna i przeterminowana pomimo regularnego rozliczania do MisterCompanies.com i uzasadnionych starań, aby ostrzec Klienta o tym naruszeniu, Klient zgadza się, że: MisterCompanies.com za pośrednictwem SUXYS TECHNOLOGY Lub i rozwiązanie https://my-idst.com może obciążyć kartę Klienta (debetową lub kredytową) dowolną niezapłaconą kwotą tego rodzaju, w tym wszelkie kary lub grzywny nałożone w celu przywrócenia firmy do dobrego stanu rejestracji.

W takim przypadku Klient akceptuje również, że MisterCompanies.com będzie miał 60 dni od daty obciążenia na opłacenie wszelkich rocznych opłat rejestracyjnych dotyczących firmy Klienta, a każda kwota pobrana jako kara rejestracyjna będzie również obejmować wszelkie dodatkowe kwoty kary związane z okresem oczekiwania 60 dni.

8.4. W ZAKRESIE, W KTÓRYM STRONA TRZECIA WYKONUJE PŁATNOŚĆ KARTĄ W IMIENIU KLIENTA, KLIENT GWARANTUJE, ŻE POSIADAJĄCY ZGODĘ NA PŁATNOŚĆ, ORAZ KORZYSTANIE Z KARTY I PRZETWARZANIE DANYCH KARTY ZGODNIE Z OGÓLNE WARUNKI I POLITYKA PRYWATNOŚCI. KLIENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ OD POSIADACZA DO PODPISANIA I WYKONANIA OŚWIADCZENIA POSIADACZA, KTÓRY WZÓR MOŻNA OTRZYMAĆ W TYM MIEJSCU >>.

Wprowadzenie do bankowości

8.5. Klient jest dłużnikiem MisterCompanies.com ryczałt za świadczenie usług związanych z wprowadzeniem bankowości i otwarciem rachunku bankowego. Te opłaty administracyjne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. Opłaty administracyjne wyrażone są w GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC według wyboru klienta na platformach MisterCompanies.com. Klient będzie musiał wcześniej uiścić opłaty administracyjne MisterCompanies.com nie rozpoczyna realizacji usługi i połączenia z zakładem (-ami). Klient może wnieść opłaty administracyjne do MisterCompanies.com przy użyciu ważnej karty kredytowej Visa lub MasterCard i na jego nazwisko lub przelewem bankowym. Klienci, którzy wysyłają do MisterCompanies.com dane karty kredytowej jako środka płatniczego akceptują to MisterCompanies.com obciąża kartę kredytową pełną kwotą opłaty administracyjnej za wybrane przez siebie konto oprócz kosztów przesyłki kurierskiej na żądanie.

Konto klienta MisterCompanies.com lub My-IDST.com

Klient to akceptuje MisterCompanies.com załóż dedykowane konto przy składaniu zamówień online. Klient akceptuje i zapewnia MisterCompanies.com że zapewnia pełne bezpieczeństwo dostępu do swojego konta. Klient wywiązuje się ze wszystkich obowiązków MisterCompanies.com oraz SUXYS LLC w przypadku zaniedbania z jej strony i nieprzestrzegania istotnych elementów bezpieczeństwa hasła lub loginu dostępowego. W przypadku naruszenia konta lub nieuczciwego użycia, klient akceptuje to MisterCompanies.com blokuje dostęp do tego konta bez zwłoki i bez podania przyczyny klientowi. Klient zgadza się ponosić wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego konta i swój dostęp, że tylko on ma swoje hasło i login.

Powołanie dyrektora

8.6. Klient daje moc MisterCompanies.com i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają być mianowane na dyrektorów spółki zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do MisterCompanies.com i którzy nie podpisali jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyrazili zgodę na objęcie ich mandatu dyrektora w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora osiągnęła wiek 18 lat. Również te poświadczają, że administrator jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Powołanie dyrektora

8.6.1 Klient upoważnia MisterCompanies.com i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają zostać mianowane na stanowisko dyrektora firmy, zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do MisterCompanies.com i którzy nie podpisali jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyrazili zgodę na objęcie mandatu dyrektora w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora ukończyła 18 lat. Również te poświadczają, że dyrektor jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Powołanie sekretarza

8.6.1 Klient upoważnia MisterCompanies.com i zaświadcza, że ​​wszystkie osoby, które mają być mianowane na sekretarza spółki, zgodnie z formularzem zamówienia złożonym do MisterCompanies.com (Obowiązek i obowiązkowa rejestracja w przypadku pełnienia funkcji dyrektora nominowanego) i które nie podpisały jeszcze oświadczenia o przyjęciu mandatu, rzeczywiście wyraziły zgodę na objęcie mandatu sekretarza w momencie rejestracji spółki oraz że każda osoba fizyczna powołana na dyrektora ukończył 18 lat. Również te poświadczają, że sekretarz jest przedmiotem świadomej zgody na jego powołanie i obowiązki.

Inne usługi płatnika

8.7. Klient jest dłużnikiem MisterCompanies.com bezzwrotną kwotę ryczałtową za świadczenie usług związanych z połączeniem z zewnętrznymi dostawcami usług lub pomoc w ubieganiu się o takie usługi od zewnętrznych dostawców. Suma ta jest zbierana wyłącznie na pokrycie kosztów MisterCompanies.com. Klient przyjmuje do wiadomości, że MisterCompanies.com nie będzie stroną żadnego stosunku umownego ustanowionego między Klientem a zewnętrznym usługodawcą. Klient przyznaje, że MisterCompanies.com prawdopodobnie otrzyma premię za wprowadzenie firmy od zewnętrznego dostawcy usług w przypadku akceptacji przez Klienta, a Klient wyraźnie zrzeka się prawa do żądania retrocesji takiej premii.

 1. Komunikacja i instrukcje

Klient i MisterCompanies.com mogą przesyłać sobie nawzajem instrukcje, powiadomienia, dokumenty lub inną komunikację pocztą, e-mailem, za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego MisterCompanies.com lub faksem, PRZY REZERWACJI, że MisterCompanies.com może wysyłać raporty wydatków lub opłaty jako załączniki pocztą elektroniczną. Klient i MisterCompanies.com musi zachować wszystkie instrukcje, zawiadomienia, dokumenty lub wszelkie inne komunikaty jako dowody. Cała komunikacja przeznaczona dla MisterCompanies.com zostanie wysłana do jej siedziby lub na dowolny adres inny niż MisterCompanies.com poinformuje Klienta na piśmie przez cały czas, a wszelka korespondencja przeznaczona dla Klienta zostanie wysłana na jego adres lub na inny adres, który Klient powiadomił MisterCompanies.com zawsze na piśmie, łącznie z instrukcją poste restante, która musi zostać zatwierdzona na piśmie. Odkąd MisterCompanies.com musi być w stanie skontaktować się z Klientem w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania MisterCompanies.com w przypadku zmiany adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu/faksu. W przypadku, gdy Klient zamierza zrezygnować ze wszystkich usług MisterCompanies.com w przypadku konkretnej firmy lub kilku firm wszelkie wypowiedzenie składane drogą mailową należy przesyłać na adres info@mistercompanies.com.

 1. Przetwarzanie i ochrona danych

10.1. MisterCompanies.com będzie przetwarzać dane osobowe, które zgodnie z definicją ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RGPD/RODO), które obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, zwanej również „osobą, której dane dotyczą”. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator połączenia lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizjonomii, fizjologii , genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamości tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych oznacza każdą operację lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych osobowych, zarówno zautomatyzowane, jak i ręczne, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, odzyskiwanie, przeglądanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, wykorzystywanie, komunikowanie się poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie, usuwanie lub niszczenie takich danych, a także udostępnianie, porządkowanie lub łączenie danych, ich ograniczanie lub usunięcie.

Odbiorcami danych osobowych są spółki z grupy, MisterCompanies.com działając jako podwykonawca lub pomocnik, agenci rezydujący w jurysdykcjach związanych z usługami, nasi dostawcy IT i telekomunikacyjni, inni dostawcy zewnętrzni, w tym banki, którym Klient wyraźnie życzył się przedstawić, publiczne rejestry spółek lub organy prawne. Każde z tych ujawnień zostanie dokonane zgodnie z RODO, a nasze relacje ze stronami trzecimi będą miały charakter umowne, na mocy którego obie strony poddają się obowiązkom RODO takim jak obowiązek zachowania poufności wobec każdego, kto przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą.

W celu wypełnienia zobowiązań dotyczących znajomości klienta („KYC”) i zapewnienia prawidłowego świadczenia usług, przetwarzane dane obejmują dane Klienta, takie jak imię i nazwisko, narodowość, data urodzenia, miejsce zamieszkania i adresy zamieszkania, numery paszportów, daty ważności paszportów oraz dane kontaktowe osób możliwych do zidentyfikowania, a także dokumenty potwierdzające te dane osobowe oraz instrukcje Klienta dotyczące usług. Proces KYC realizowany jest za pomocą aplikacji ISDT WORLD (www.idst-world.com).

Klient ma obowiązek przechowywać swoje dane osobowe u MisterCompanies.com aktualności w całym stosunku umownym oraz do składania wszelkich dokumentów uzupełniających związanych z jej obowiązkiem aktualizowania ich w formach określonych przez MisterCompanies.com.

10.2. MisterCompanies.com lub rezydent może przetwarzać dane osobowe jako podwykonawca w imieniu MisterCompanies.com, który w stosownych przypadkach pozostaje administratorem danych. Więcej informacji o podmiotach, którym udostępniamy dane, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

10.3. Klient przyjmuje do wiadomości, że może uzyskać więcej informacji kontaktując się MisterCompanies.com lub wysyłając e-mail na adres info@mistercompanies.com. Cała komunikacja będzie prowadzona w języku angielskim. Każdy inny język może być używany przez MisterCompanies.com według własnego uznania, tylko grzecznościowo wobec Klienta.

10.4. Klient zostaje poinformowany, że przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem ani na zgodność z prawem kontynuacji przetwarzania, jeżeli istnieje inny powód uzasadniający przetwarzanie, np. Wypełnienie obowiązków prawnych.

Klient gwarantuje: MisterCompanies.com że uzyskał pełną zgodę każdej osoby trzeciej, której dane dotyczą, której dane osobowe są przekazywane do MisterCompanies.com przez Klienta i że zgoda ta obejmuje przetwarzanie przez lub za pośrednictwem: MisterCompanies.com dane osobowe tej osoby trzeciej, której dane dotyczą, ze względu na świadczenie usług lub przestrzeganie obowiązków ostrożnościowych.

10.5. MisterCompanies.com, jej dyrektorzy, pracownicy lub agenci są zobowiązani do zachowania poufności danych. Pomimo wszelkich środków ostrożności, dane, w tym wiadomości e-mail i osobiste dane finansowe, mogą być przeglądane przez nieupoważnione osoby trzecie podczas transmisji między Klientem a MisterCompanies.com. W celu komunikowania się z MisterCompanies.comKlient może być zobowiązany do korzystania z oprogramowania wyprodukowanego przez strony trzecie, w tym między innymi z przeglądarki obsługującej protokół bezpieczeństwa danych zgodny z protokołem używanym przez MisterCompanies.com.

10.6. Informacje podane w kontekście tej klauzuli stanowią częściową prezentację ochrony danych. Jest to wyjaśnione bardziej szczegółowo w naszej Polityce prywatności dostępnej pod linkiem podanym w tym celu.

 1. Niezdolność do czynności prawnych

Klient ponosi ryzyko wszelkich szkód wynikających z niezdolności do czynności prawnych związanych z jego osobą lub prawnikami lub innymi osobami trzecimi, chyba że niezdolność ta została zakomunikowana MisterCompanies.com w piśmie.

 1. responsabilité

12.1. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek konkretnego przepisu, wszelkie szkody wynikające z błędu lub zaniechania ze strony MisterCompanies.com, jego dyrektorzy, pracownicy lub agenci muszą być ponoszone przez Klienta, chyba że: MisterCompanies.com, jej dyrektorzy, pracownicy lub agenci nie dopuścili się rażącego niedbalstwa, oszustwa ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy obowiązującego prawa. MisterCompanies.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku awarii mechanicznej, strajku, ataku internetowego, ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej, opóźnienia pandemii lub niepowodzenia personelu, kierownictwa lub opiekuna w wykonywaniu swoich obowiązków. 

12.2. Wszelkie szkody spowodowane lub wynikające, bezpośrednio lub pośrednio, z błędu, awarii, zaniedbania, działania lub zaniechania jakiejkolwiek innej osoby, systemu, instytucji lub infrastruktury płatniczej zostanie obciążony przez Klienta.

12.3. MisterCompanies.com nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wdrożenia Usług dodatkowych. Odpowiedzialność MisterCompanies.com dotyczące Usług dodatkowych są ściśle ograniczone do wyboru, instrukcji i nadzoru nad podmiotami stowarzyszonymi lub jakąkolwiek inną stroną trzecią.

12.4. Wszelkie szkody lub straty wynikające z korzystania z usług pocztowych, telegraficznych, teleksowych, faksowych, telefonicznych i innych środków komunikacji lub środków transportu, a w szczególności straty wynikające z opóźnień, nieporozumień, pogorszenia, złego traktowania spowodowanego przez osoby trzecie lub powielanie kopii jest obowiązkiem Klienta, chyba że MisterCompanies.com dopuścił się rażącego niedbalstwa.

12.5. MisterCompanies.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii jednego ze środków komunikacji niezbędnych do realizacji usług przewidzianych Umową, ani za jakąkolwiek pocztę lub telefon otrzymany w ramach usług przewidzianych Umową. MisterCompanies.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użycia lub faksowania instrukcji, w tym w przypadku niepowodzenia transmisji, niekompletności lub utraty.

12.6. W konkretnym przypadku otwarcia rachunku bankowego, MisterCompanies.com występuje jako osoba trzecia w relacjach pomiędzy Bankiem a Klientem. W związku z tym, MisterCompanies.com nie może w żaden sposób ponosić odpowiedzialności za relacje pomiędzy Bankiem a Klientem. MisterCompanies.com nie ma uprawnień do działania i nie twierdzi, że działa w charakterze pracownika, przedstawiciela lub członka kierownictwa Banku i/lub podpisywania w jego imieniu lub zaciągania jakiejkolwiek odpowiedzialności w imieniu banku.

 1. Czas trwania, wypowiedzenie i zawieszenie usług

Ogólnie

13.1. Każda Umowa obowiązuje przez wskazany okres, a następnie będzie automatycznie odnawiana na kolejne okresy równe długości okresu początkowego. W przypadku wszystkich innych aspektów każda Umowa zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach. MisterCompanies.com lub Klient może wypowiedzieć dowolną Umowę na okres, o którym w niej mowa, lub na koniec jakiegokolwiek okresu przedłużenia lub odnowienia, z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia drugiej stronie na piśmie. Wypowiedzenie jest rozumiane jako pozostające bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub obowiązków strony powstałych przed wypowiedzeniem lub powstałych w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem popełnionym przed wypowiedzeniem. Zastrzega się prawo do natychmiastowego wypowiedzenia z uzasadnionej przyczyny.

13.2. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Ogólnych Warunków Korzystania i/lub Ogólnych, MisterCompanies.com może wypowiedzieć dowolną Umowę i usługi ze skutkiem natychmiastowym, w tym Umowę na Usługi Dodatkowe świadczone przez firmy powiązane z MisterCompanies.com lub przez osoby trzecie. W takim przypadku Klient musi podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zastąpienia wolnego stanowiska w dowolnej Spółce po takim rozwiązaniu umowy i wyraźnie uzgodniono, że MisterCompanies.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego natychmiastowego rozwiązania.

Założenie i zarządzanie firmą

13.3. Każda Umowa na prowadzenie Spółki jest ważna przez cały rok. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub żądania MisterCompanies.com przeniesienie zarządzania Spółką na innego agenta lub dostawcę usług firmowych lub likwidację firmy, MisterCompanies.com nie przeniesie ani nie zlikwiduje Spółki, dopóki wszystkie zaległe płatności, wydatki i / lub opłaty (w tym między innymi podatki rządowe, cła, podatki i inne opłaty na rzecz osób trzecich, a także opłaty związane z dyrektorami lub udziałowcami powierniczymi i przeniesieniem opłata w wysokości 750,00 USD) zostały w całości uiszczone.

Gdy tylko Spółka zostanie zarejestrowana i zarejestrowana w odpowiedniej jurysdykcji, Klient zobowiązuje się do podpisania umowy agencyjnej. Jeśli to się nie uda, MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania Klientowi dokumentów socjalnych dotyczących Spółki, o ile ww. umowa zlecenia nie zostanie podpisana przez Klienta.

Klient otrzyma pełny zwrot opłaty rejestracyjnej, pomniejszony o koszty przesyłki kurierskiej, jeżeli spełnione są wszystkie trzy z poniższych warunków: (i) MisterCompanies.com nie jest w stanie utworzyć Firmy dla Klienta ORAZ (ii) MisterCompanies.com otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został poświadczony zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Umowy o należytej staranności z Bankami Szwajcarskimi oraz wszelkie dokumenty wymagane od Klienta przez MisterCompanies.com, takich jak w szczególności rachunki za media nie starsze niż 3 miesiące, życiorys i list referencyjny z banku ORAZ (iii) wniosek o zwrot jest składany w terminie 60 dni od wniesienia przez Klienta opłaty konstytucyjnej.

Otwarcie rachunku bankowego

13.4. Usługa kończy się otwarciem rachunku przez Bank, a następnie nawiązanie wszelkich relacji pomiędzy Klientem a Bankiem.

Każdy Klient może podjąć decyzję o anulowaniu swojego wniosku w ciągu 3 dni kalendarzowych od złożenia wniosku o otwarcie rachunku bankowego. Klient otrzyma pełny zwrot opłaty instalacyjnej, pomniejszony o koszty przesyłki kurierskiej, po spełnieniu trzech następujących warunków: (i) Bank, przy pomocy MisterCompanies.com, nie jest w stanie otworzyć rachunku dla Klienta ORAZ (ii) MisterCompanies.com lub Bank otrzymał wszystkie niezbędne dokumenty należycie wypełnione przez Klienta, w tym kopię ważnego dokumentu tożsamości Klienta, który został poświadczony zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Konwencji o należytej staranności banków szwajcarskich oraz wszelkie dokumenty wymagane od Klienta przez MisterCompanies.com, takich jak między innymi wyciągi z rachunków kart kredytowych, rachunki za media, umowa o pracę, zaświadczenie o zarejestrowaniu firmy lub inne dowody ekonomicznego pochodzenia środków. To jedyny przypadek, w którym oferowane są zwroty. Nie oferujemy zwrotu pieniędzy, z jakiegokolwiek powodu, jeśli klient zdecyduje się anulować swoją prośbę po 3 dniach kalendarzowych.

Sposób zwrotu pieniędzy

13.5. Wszelkie zwroty można dokonać wyłącznie za pomocą tej samej metody płatności, której użyto do płatności do MisterCompanies.com.

 1. Podzielność

Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w niniejszym dokumencie jest lub może stać się, zgodnie z jakimkolwiek pisemnym prawem, lub zostanie uznana przez sąd lub organ administracyjny lub jakąkolwiek właściwą jurysdykcję za niezgodną z prawem, nieważną, zabronioną lub niewykonalną, wówczas taką klauzulę uważa się za nieskuteczną. w zakresie takiej niezgodności z prawem, nieważności, nieważności, zakazu lub niemożności zastosowania. Pozostałe klauzule pozostaną w mocy.

 1. Zadanie

W celu wykonania swoich usług, MisterCompanies.com zastrzega sobie prawo do zatrudniania podwykonawców, którzy będą podlegać jego zwierzchnictwu: prawników, prawników, księgowych, biegłych rewidentów, biegłych rewidentów i innych agentów założycielskich sieci MisterCompanies.com . Prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osoby trzecie wyłącznie za pisemną zgodą MisterCompanies.com.

 1. Droit ma zastosowanie 

Niniejsza Umowa podlega prawu Stanów Zjednoczonych i zgodnie z nim została ustanowiona. Wszelkie spory między stronami powstałe w związku z Umową, w tym w sprawach dotyczących jej zawarcia, ważności lub rozwiązania, podlegają wyłącznej jurysdykcji SUXYS LLC, tj. sądom Lewes, stanów Delaware, Stanów Zjednoczonych Ameryki.